Home > Asian Language Books > Filipino

Filipino


Ang Landas
Ang Landas
Price: $9.00

Ang maikling aklat, na kasama rin bilang unang bahagi ng aklat na Banal na Liwanag, ay isang napakahusay na pambungad sa Sant Mat. Naglalaman ito ng masusi at malinaw na paliwanag ng lahat ng saligang simulain ng aral ng mga Santo. more info
Liwanag sa Ebanghelyo ni San Juan
Liwanag sa Ebanghelyo ni San Juan
Price: $11.00

Kapag nagtatalumpati sa mga nakikinig na taga – Kanluran, malimit gamiting batayan ni Maharaj Charan Singh ang mga Ebanghelyo ng Bagong Tipan sa kanyang diskurso. Isinalin ang aklat na eto mula sa ganyang mga diskurso at nagbibigay ng isang mistikal na pagpapakahulugan ng Ebanghelyo ayon kay Juan, ipinaliliwanag ang pandaigdig na mga katotohonang nilalaman nito na hinigitan ang aral na pangrelihiyon.

Sinipi ang Ebanghelyo tala-talata na kalakip ang mga paliwanag ni Maharaj Charan Singh na kasunod ng bawat talata. Nagtatapos ang aklat sa mga tanong at mga sagot tungkol sa iba-ibang aspeto ng Bibliya at ng relihiyong Kristiyano.
more info
Matapat na Pamumuhay
Matapat na Pamumuhay
Price: $5.00

Ang maunawaan natin kung bakit dapat isabuhay ang isang matapat, magandang-asal na pamumuhay ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagsanib na muli sa Diyos. Ang nakapupukaw ng kaisipan na aklat na ito ng tao at ispirituwal na mga pananaw ay ang unibersal na batas ng sanhi at epekto. Inilalarawan nito ang di-nakikitang bilangguan na tinitirhan nating lahat at kung paano mapangingibabawan ang kalagayang ito sa pamamagitan ng pagbabago ng ating oryentasyon mula sa materyal tungo sa ispirituwal na mga layunin. more info
Panimulang Aklat Ispirituwal
Panimulang Aklat Ispirituwal
Price: $5.00

Ang aklat na ito ay nagbibigay ng panimulang kaalaman tungkol sa paksang ispirituwalidad, ang karaniwang katuruan ng mga mistiko. Nagsisimula ito  sa pagtalakay sa ating kasalukuyang kalagayan bilang tao at sinasaklaw ang mga usaping tulad ng bunga ng ating mga aksyon, kamatayan, reincarnation, ang ating tunay na kalikasang ispirituwal, ang walang hangganan, ang pangangailangan para sa isang ispirituwal na guro, vegetarianism, matapat na pamumuhay, meditation, at ang landas tungo sa God-realization. more info
Tawag ng Dakilang Master
Tawag ng Dakilang Master
Price: $11.00

Medyo patalambuhay ang estilo, ang awtor, na may katangi-tanging pagpapatawa, talas ng isip, at kababaang-loob, ay isinalaysay ang kanyang personal na mga karanasan kay Maharaj Sawan Singh, na magiliw na kilala bilang ang Great Master. Batay ang napakalaking bahagi ng aklat sa mga tala ng batang Daryal Lal, na isinulat samantalang nagaganap ang ilang bilang ng pribadong diskusyon na idinaos ni Maharaj Sawan Singh kasama ang mga misyonerong Kristiyano at ibang mga panauhin sa nakalipas na mga taon. more info