Home > European Language Books > Czech (Ceština)

Czech (Ceština)


Čestný život
Čestný život
Price: $5.00

Důležitým krokem na duchovní cestě k realizaci Boha je pochopit, proč máme žít v souladu s principy cti a morálky. Tato podnětná kniha čtenáře seznamuje s univerzálním zákonem příčiny a následku v lidské a duchovní perspektivě. Popisuje neviditelné vězení, ve kterém všichni žijeme a způsob, jak se z této situace vysvobodit prostřednictvím změny naší orientace od světských cílů k cílům duchovním. more info
Život v meditaci
Život v meditaci
Price: $7.00

Je jediná cesta, jak překonat smrt. Je k tomu třeba vzdát se svého ega a vzbudit sílu duše. A k tomu slouží meditační praxe. Kniha popisuje praktický, rozumný přístup k životu, ve kterém zasvětíme svůj život práci na meditaci a radosti, kterou meditace přináší. Kniha ukazuje, jak dojít od myšlenek a řečí k činům, od představ ke zkušenosti, jak jít po cestě, která změní naše tělo i mysl. more info
Božské Světlo
Božské Světlo
Price: $14.00

První část této knihy tvoří krátký náhled do učení Sant Matu, dříve publikovaný samostatně pod názvem Cesta. Její druhou, hlavní částí jsou pak dopisy Mahárádže Čarana Singha, které v letech 1959 až 1965 psal svým žákům na Západě. Tyto dopisy nabízí jak vedení, tak i praktické rady týkající se všech aspektů duchovní cesty, od samotné techniky meditace až po morálku, rodinnou harmonii, vegetariánskou stravu a další otázky, které si hledač duchovní pravdy klade. more info
Cesta duše
Cesta duše
Price: $10.00

Obrázková barevná kniha pro děti vypráví příběh duší, které v čase stvoření byly odděleny od svého božského Otce. Duše, zobrazované zde jako individuální kapky ducha, byly poslány z božského Oceánu lásky do stvoření, dostaly svá těla a staly se součástí univerzálního bytí. Kniha ukazuje, že jsme všichni děti jednoho Otce, a proto musíme milovat nejen každou lidskou bytost, ale také celé Boží stvoření. Kniha ilustruje, jak Bůh posílá svou Sílu a Lásku do tohoto světa v podobě duchovních Mistrů, kteří nás vedou zpět do našeho pravého domova, zpět do „Oceánu světla“, kde se kapky slévají s Oceánem a žijí navždy šťastně, v klidu a míru. more info
Cesta Mistrů
Cesta Mistrů
Price: $14.00

Kniha je vyčerpávajícím pojednáním o učení Sant Matu, které je také nazýváno Cestou Mistrů. Autor, který ve třicátých letech minulého století strávil sedm let v domě svého Mistra v Indii, popisuje ve své knize duchovní filozofii surat Šabd jógy, neboli jógy Zvukového proudu, která představuje vědecký systém, pomocí kterého duchovní Mistři dosahují nejvyššího stupně duchovního vývoje. V knize, která je pokládána za klasické dílo duchovní literatury dvacátého století, nás autor seznamuje se základními otázkami duchovní cesty, jako je důvod a smysl lidského života, význam a činnost Mistrů, Slyšitelný životní proud, vnější a vnitřní univerza, karma a převtělovaní, smrt a vnitřní cesta zpět k Bohu. Mimo to zde nalezneme analýzu činnosti mysli a přehled současných i minulých světových náboženství. Autor uvádí, že srdcem knihy je „vědecká metoda poznání a vstupu do království nebeského, a to ještě v době, kdy žijeme ve svém těle na této zemi.“ more info
Duchovní cesta mysticizmu
Duchovní cesta mysticizmu
Price: $16.00

Kniha popisuje pravou podstatu mystiky a to, jak se liší od filozofie a náboženství. Zahrnuje relevantní citace v sanskrtu, hindštině, paňdžábštině, perštině a arabštině. Poskytuje podrobnou kosmologii mnoha úrovní stvoření a komplexní popis různých mystických škol a oborů spojených s hinduistickými, sikhskými a muslimskými tradicemi. Na závěr se v knize popisuje Surat Šabd jóga a zdůrazňuje potřeba žijícího mystika či mistra, který toto učení předá žákovi a probudí jeho duchovní potenciál more info
Duchovní klenoty
Duchovní klenoty
Price: $14.00

Tato kniha je souborem dopisů napsaných Mahárádžem Sávanem Singhem jeho žákům v Evropě a Americe v letech 1919 až 1948. Tyto dopisy byly pro jeho žáky, kteří neměli tu výsadu setkat se s ním osobně, hlavním zdrojem informací o tom, jak postupovat na své duchovní cestě. Dopisy rozebírají všechny aspekty učení Sant Mat, radí, jak meditovat, jak odevzdaně žít v Boží vůli, ale také jak si svědomitě plnit své světské povinnosti. Mistrovy praktické rady a laskavá slova plná moudrosti jsou pro všechny hledače duchovní pravdy cenné i dnes. more info
Duchovní slabikář
Duchovní slabikář
Price: $5.00

Tato kniha je úvodem do duchovní nauky, která je základem učení všech mystiků. Rozebírá naši současnou situaci ve stavu lidských bytostí a dále témata, jakými jsou následky našich činů, smrt, reinkarnace, naše pravá duchovní povaha, nekonečno bez hranic, potřeba duchovního učitele, vegetariánství, morální způsob života, meditace a pravá cesta k realizaci Boha. more info
Filozofie Mistrů
Filozofie Mistrů
Price: $12.00

Petidílná Filozofie Mistrů je hluboká a detailní studie učení Sant Matu. Jde o překlad původních dvou svazků knihy Gurumat Siddhant psané v jazyce pandžábí. Knihy obsahují velké množství citátů z knihy Ádi Granth, Bible, véd, z knih perských mystiků a mnoha dalších zdrojů.  Část každého dílu je věnována původní předmluvě Maharádže Sávana Singha, která je nazývána "Muj výklad". V českém jazyce nabízíme překlad druhého dílu. ZKRÁCENÝ OBSAH: druhý díl - duchovní láska, oddanost a závislost. more info
Jedno světlo, monoho lamp
Jedno světlo, monoho lamp
Price: $10.00

Bůh v této barvité ilustrované knize pro děti provádí duši, která se má právě narodit, po tajuplné duchovní cestě. Láskyplně jí věnuje pět vzácných darů moudrosti, o které se má podělit s lidmi světa. Tyto dary odhalují vyšší božský princip jednoty, která se skrývá za zdánlivou členitostí celého stvoření. more info
Nebe na Zemi
Nebe na Zemi
Price: $14.00

Střípky vzpomínek a příběhů poskládané do poutavého vyprávění o historii Déry, duchovního centra v Bjás, Indii a o Mistrech, kteří zde žili. Autor nás zde seznamuje s příběhy z jejich životů, jež jsou pro nás příkladem vlastností nezbytných pro každého, kdo hledá duchovní realizaci. Knihou prostupuje duchovní atmosféra Déry, místa, kde Mistři žili a kde předávali žákům perly svého učení. more info
Probouzení z iluzí a představ
Probouzení z iluzí a představ
Price: $7.00

Probouzení z iluzí a představ oslovuje všechny, kteří se snaží poznat hlubokou duchovní realitu života. Kniha je přesně tím, co říká její název: je naléhavou výzvou, abychom prozřeli a uvědomili si, v jakém klamu žijeme, když fyzicky vykládáme něco, co není fyzické, nýbrž duchovní. Kniha poukazuje na mnohé z našich nejtypičtějších iluzí, abychom se nad nimi mohli zamyslet. Vyzývá nás, abychom procitli k poznání, jak zanedbáváme svou skutečnou vnitřní práci – transformaci sebe sama – tím, že setrváváme u klamných představ a konvencí. Vyzývá nás, abychom překonali představy a iluze a jednoduchým a jasným způsobem vysvětluje, proč si tak snadno můžeme špatně vyložit Mistrovo učení. more info
Sár Bačan– veršovaná část
Sár Bačan– veršovaná část
Price: $12.00

Druhý díl Sár Bačanu, který přináší výbor z poezie Svámí Džiho Mahárádže, vychází v českém vydání dvojjazyčně – vlevo najdete vždy anglickou verzi každé básně, vpravo její český překlad. Básně tlumočí nauku Sant Matu, mystické cesty, které Svámí Dži učil. Velmi působivě nás nabádají, abychom procitli do pravé reality života a oddali se jedinému vztahu, který může být trvalý, vztahu s Bohem – a to skrze vnitřní meditační praxi. Svámí Dži se ve svých básních obdivuhodným způsobem vypořádává s otázkami, jako jsou například: Kdo jsme? Odkud přicházíme? Proč jsme zde? Existuje nějaké racionální vysvětlení pro různorodé události v našem životě? Kam se můžeme obrátit, potřebujeme-li poradit ohledně našeho osobního vývoje? Je možné rozvinout všechny možnosti, které máme jakožto lidské bytosti, a plně uskutečnit cíl našeho života? Pokud ano, jak? more info
Světlo na svatého Matouše
Světlo na svatého Matouše
Price: $12.00

Kniha nabízí přepis rozprav mahárádže Čarana Singha žákům ze Západu, ve kterých Mistr během svých návštěv v Americe a Indii vysvětloval jednotlivé kapitoly evangelia podle Matouše. Rozebírá mystický význam Kristova učení včetně mnoha podobenství a Kázáni na hoře. Každá kapitola je zakončena doplňujícími otázkami žáků a Mistrovými odpověďmi. more info
Svítání v duši
Svítání v duši
Price: $10.00

Soubor dopisů napsaných v letech 1911 až 1934 Mahárádžem Sávanem Singhem, známým též jako Velký Mistr, svým prvním americkým žákům, je doplněn krátkou historií Sant Matu na americkém kontinentu a shrnutím učení Sant Mat. Dopisy byly psány v dobách, kdy ještě o této cestě nebyly vydány žádné knihy, a byly tak zdrojem inspirace a poučení pro žáky, z nichž tehdy jen málo mělo tu výsadu potkat se s Mistrem osobně. Dopisy plné lásky a moudrosti osvětlují všechny aspekty učení, podrobně popisují vnitřní cestu a vykreslují správný životní styl pravého žáka. more info